Generalforsamling 12. marts 2015 – Referat

ØSTERGÅRDSPARKENS GRUNDEJERFORENING

Referat af ordinær generalforsaming torsdag den 12 marts 2015

Generalforsamlingen blev afholdt på Høver Kro.

Der var 31 fremmødte incl. bestyrelsen.

1. Valg af dirigent.

Michael Jensen, Hvedevej 22 blev valgt til dirigent og oplæser dagsordenen.

2. Bestyrelsens beretning

Jens Ole Hegelund oplæser beretningen for 2014 (se vedlagte bilag).

Den nye lamper og støjvolden mod Skovby Nygaard blev efterfølgende diskuteret

yderligere

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

3. Indkomne forslag

Der var i alt indkommet 0 forslag.

4. Regnskab og budget.

Elise Jensen fremlagde regnskabet for 2014 der udviser et overskud på kr. 137.879,17.

Der var budgetteret med et overskud på kr. 115.400. Resultatet er således realiseret kr.

22.479,17 bedre end budgetteret.

Indtægterne var på niveau med det budgetterede

De primære årsager til det forbedrede resultat skal findes i lavere omkostninger til

vedligeholdelse, snerydning og legeplads.

Regnskab og budget blev herefter godkendt.

5. Valg af bestyrelse

a. Næstformand. Steen Ottzen modtager genvalg. Da der ikke var nogen modkandidater

b. Valg af kasserer. Elise Jensen modtager genvalg. Da der ikke var nogen modkandidater

er Steen enstemmigt genvalgt.

er Elise enstemmigt genvalgt.

c. Valg af 2 suppleanter. Jonas Thomsen blev valgt som 1 suppleant.

Jesper Frederiksen blev valgt som 2 suppleant.

6. Valg af revisor

a. Valg af revisor for 2 år. Hans Lindemann modtager genvalg, da der ikke var nogen

modkandidater er Hans enstemmigt genvalgt som revisor for 2 år.

b. Valg af revisorsuppleant for 1 år. Michael Jensen blev valgt som revisorsuppleant.

7. Valg til evt. underudvalg. Der blev ikke oprettet nogen underudvalg.

8. Evt. Hjemmeside – meddelelser til bestyrelsen virkede ikke. Det blev ordnet i november

af Jesper Frederiksen.

Skiltet med ”pas på mig” er faldt ned, så det bliver ordnet i det nye år.

Kommunen har kontaktet bestyrelsesformanden. Kommunen har planer om at

fuldstændig nedlægge fortove, delvist nedlægge dem eller lade en del af omkostningen

til vedligeholdelsen blive varetaget af grundejerforeningen.

Delvis nedlæggelse vil medføre at det ene af fortovene på hver vej vil blive nedlagt og

der vil blive sået græs.

Bestyrelsen hælder til punkt nr. 2, dvs. delvis nedlæggelse.

Efter en længere drøftelse blev bestyrelsen pålagt at undersøge muligheden for at

beholde fortovene som nu. Hvis dette ikke kan lade sig gøre arbejder vi for forslag nr. 2

vedrørende delvis nedlæggelse.

Der blev forespurgt til hvorfor de nye armeringssten ligger 3-4 cm. over asfalten. Det

havde bestyrelsen ikke nogen nærmere kommentarer til.

Dirigent Michael Jensen afsluttede dermed generalforsamlingen og takkede for god ro

og orden.

Formand: Jens Ole Hegelund

Dirigent: Michael Jensen

ØSTERGÅRDSPARKENS-GRUNDEJERFORENING-generalforsamling-2015