Bestyrelsens beretning 2017

Bestyrelsens beretning 2017

Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016

Generalforsamling 12. marts 2015 – Beretning

BESTYRELSENS BERETNING

VED FORMANDEN

Det har været et godt og næsten problemfrit år siden sidste generalforsamling.

Vi har i det forløbne år kun holdt tre møder, det siger lidt om at der ikke har været de store sager.

Legepladsen: Godkendes i juni med nogle få punkter der skulle udbedres. Det var bl.a. nye stolper til vippen og

sammenspænding af diverse legeredskaber. Disse punkter er blevet udbedret, de nye stolper har jeg lavet og skiftet så

udgiften til disse reparationer var minimale.

I sensommeren åbnede vi den ene halvdel af skuret med det formål at dagplejere, forældre m.fl. kan opholde sig under tag,

mens børnene leger. Der bliver indkøbt et bord-bænkesæt i foråret, og det er planen at fliserne i rummet skal rettes eller

Dermed nåede vi endelig vores mål, en fin og på mange punkter en helt ny legeplads, der bør og skal holde i mange år

Det er planen at gartneren skal rydde op i buskadset omkring legepladsen her i foråret så det også fremstår pænt.

Gadelamper: Vi fik i juni pludselig udskiftet alle vores gadelamper uden vi var varslet om det. Det varede lidt tid at vænne

sig til det nye lys. De gamle lamper var ikke kønne men de lyste med et rimeligt pænt lys. De nye lyser kraftigt, men de burde

være 1-2 meter højere oppe, så lyset bliver spredt mere ud over vendepladser og veje. Det kan jo ske ved at forlænge

lampestængerne, men det er sikkert en udgift vi selv skal afholde, så vi har ikke foretaget os noget endnu på dette område.

Gartner: Hvervet blev varetaget af E V Have & Parkpleje, vi syntes det er foregået uden problemer og med et rigtigt godt

samarbejde, som følge deraf varetages hvervet igen i år af E V Have & Parkpleje. Hækken mod Skovby Nygaard blev

beskåret i sensommeren, vi overvejer om gartneren skal klippe den hvert år i toppen og på vores side af hækken, så den

bliver mere tæt og meget lettere for gartneren at vedligeholde og dermed billigere for os.

Vi har haft gartneren til at udbedre indkørslerne ved stamvejene med armeringssten, da vi har opgivet at få kommunen til

dette. Nu bør der ikke være problemer med huller længere, disse armeringssten er beregnet til lastbilkørsel.

Vi fik også lidt nyt granit på trekanterne og der blev i de store firkanter plantet lidt flere Rodedendron da det så lidt bart ud

Vintervedligeholdelse: Vi valgte at få en ny til at salte og snerydde, da vi ikke var helt tilfredse med den tidligere

entrepenør. Valget falgt på Jens Peter der har vognmandsforretning på Smedeskovvej og derfor ikke så lang vej til vores

område, han var i øvrigt også billigst ud af de 3 tilbud vi indhentede. Vi synes det er gået rimeligt godt med Jens Peter og vi

vil evaluere, når sæsonen er ovre, og vi har det endelige beløb for vinteren 2014/2015.

Kloak: Vi var i august nødsaget til at reparere en kloakbrønd til afvanding af en vendeplads på Rugvej. Asfalten begyndte at

synke og da vi tidligere har haft diskussionen med Skanderborg kommune, og har måttet sande, at det er

grundejerforeningens opgave, at betale for udbedring af regnvandsbrønde på vendepladser, måtte vi betale for denne

reparation. Det er desværre nok ikke sidste gang vi må betale for disse kloakskader.

Skovby Nygård: Steen og jeg blev i december inviteret til møde på Christinedal af Jørgen Nielsen som ejer Skovby Nygård.

Vi blev sammen med for og næstformanden fra Solsikkevængets grundejerforening informeret om planerne for området

mod vores kvarterer. Allerede i år vil man starte med at lave en vej op langs hegnet og begynde byggemodningen af

parcelhusgrunde ud for Solsikkevænget.

I januar var vi til endnu et møde hvor vi sammen med Solsikkevænget stillede krav om en støjvold ind mod vores kvarter.

Jørgen vil gerne lave en støjvold, men han siger at det er kommunen der bestemmer om der skal være en sådan vold.

Lokalplanen kommer ud til høring her i marts og hvis der ikke er en støjvold med, vil vi rette henvendelse om at få den. Det

bliver en stærkt trafikeret vej, det er planen ar der skal være op mod 300 huse i dette vestlige område.

”Problemer”: Bestyrelsen har i årets løb modtaget 1 henvendelse vedrørende parkering af stor varevogn og trailer i strid

med deklarationens punkt 4. Vi har rettet skriflig henvendelse til alle på det pågældende vænge om at overholde reglerne og

finde en løsning på problemet. Det er en lille vendeplads og den/ de parkerede biler og trailere hindrer bl.a. at snerydning og

saltning kan udføres tilfredsstillende. Der skal være plads til at snerydning mv. kan foretages, så postbude, skraldefolk og

beboere kan færdes uden problemer på vores vendepladser.

Derfor gælder nedenstående regler stadig, og de er med hvert år i bestyrelsens beretning, men der er stadig nogle

der ikke kan finde ud af at overholde dem.

 Snerydning og glatførebekæmpelse af stier skal foretages af de parceller som har skel til stier.

 Hunde skal føres i snor i området og legeplads og boldbane må IKKE anvendes som toilet.

 Vendepladserne må ikke anvendes til fast parkering af bil eller campingvogn og trailer.

 Vendepladserne må ikke anvendes til opmagasinering af brænde m.m..

 Ansvar for renholdning og rydning langs egne hække (begge sider ved stier, boldbane og petanguebane) ligger

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og områdets beboere for et godt samarbejde i det forgangne år.

Bestyrelsens beretning 2015

Formands beretning 2013

Formanden beretning 2013_00b